Palm tree, Jerusalem view, Menorah Plated Yemenite Shofar Horn - Baba Shofar | Buy Shofar Online | Fine Shofar for Sale

Palm tree, Jerusalem view, Menorah Plated Yemenite Shofar Horn

$169.00

Palm tree, Jerusalem view, Menorah Plated Yemenite Shofar Horn